Tranh cổ động học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh (2015) Sinh thời, tiết kiệm là một nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng. Người luôn...
Đã qua lâu rồi thời kỳ khó khăn, ăn đói, mặc rét. Giờ đây, ăn no, mặc ấm là điều rất bình thường trong xã hội. Nhiều người đã có điều kiện để...
“Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực...
Dưới chế độ phong kiến, Nho giáo có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người Việt Nam, trong đó có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Để thực sự giải...
Trong bài viết “Phải thật sự bảo đảm lợi quyền của phụ nữ” trên báo Nhân Dân, số 3199, ra ngày 28-12-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Gia...
GS.TS Nguyễn Thị Doan Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Từ năm1945 đến 1969, tư tưởng xuyên suốt của Bác Hồ về giáo dục là dạy người. Bác dặn: “…...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ, giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền là kết quả của sự hội tụ những truyền thống văn hóa...