column_right getExtensions 1718827491-1718827491

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1718827491-1718827492

BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:28-12-2023

BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

Là cơ quan chuyên trách thuộc Tổng cục Chính trị, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giúp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội; tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác trên đối với cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với cán bộ, nhân viên Ban PNQĐ tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (ngày 13-12-2021)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

I. Chức năng

 1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội.
 2. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác đối với cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác VSTBCPN và bình đẳng giới tại Trường Sĩ quan Pháo binh và Binh chủng Pháo binh từ năm 2021 đến nay

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Chủ trì nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phụ nữ; tham mưu, đề xuất với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, giáo dục mầm non trong Quân đội.
 2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị và cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu đề xuất nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát huy truyền thống, tích cực học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội.
 3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong toàn quân tiến hành công tác phụ nữ và tổ chức phong trào phụ nữ; phát triển hội viên và xây dựng, củng cố tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng phụ nữ của từng loại hình cơ quan, đơn vị.
 4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phản biện xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển. Cùng với các cơ quan có liên quan giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội phụ nữ và cán bộ, hội viên phụ nữ theo phân cấp.
 5. Thường xuyên giữ mối quan hệ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo để quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ; báo cáo kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội theo quy định của cơ quan nghiệp vụ cấp trên.
 6. Tham gia ý kiến về việc bố trí sử dụng cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ; lựa chọn, giới thiệu đi đào tạo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác phụ nữ các cấp và cán bộ Hội phụ nữ trong Quân đội.
 7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng theo Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 8. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nâng cao nhận thức và hành động trong thực hiện bình đẳng giới.
 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác giáo dục mầm non trong Quân đội; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 10. Chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự toán, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện ngân sách, kinh phí nghiệp vụ ngành công tác phụ nữ.
 11. Chủ trì tham mưu với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình hoạt động công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, giáo dục mầm non trong Quân đội theo quy định. Tổng hợp, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giao; xây dựng Ban Phụ nữ Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Một buổi sinh hoạt chính trị của Chi bộ Ban Phụ nữ Quân đội

III. Mối quan hệ công tác

 1. Quan hệ với Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị là quan hệ phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, giáo dục mầm non trong Quân đội và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
 2. Quan hệ với các ban, bộ, ngành Trung ương
  Quan hệ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là quan hệ chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ công tác phụ nữ.
  Quan hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo là quan hệ tiếp nhận, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non.
 3. Quan hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục là quan hệ phối hợp công tác.
 4. Quan hệ với cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là quan hệ phối hợp công tác trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền.
 5. Quan hệ với phòng (ban) công tác quần chúng, trợ lý, cán bộ đảm nhiệm công tác phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non.
Trao đổi văn bản ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 giữa Tổng cục Chính trị QĐND và Hội LHPN Việt Nam

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:4
Trong ngày:1048
Trong tuần:2542
Trong tháng:2542
Cả năm:2542
Tổng lượt xem:2542