ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA LAO ĐỘNG NAM

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam

Hỏi: Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2023 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam trong điều kiện lao động bình thường sẽ là 60 tuổi 9 tháng.