Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ về SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cụ thể như sau: a) SQDB khi vắng...
Điều 21 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ về SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cụ thể như sau: Thẩm quyền quyết định bổ...
Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể như sau: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá...
Điều 3 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế cụ thể như sau: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy...
Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết pháp luật quy định như thế nào về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại công văn số 1211/BCĐ-ĐTHS, ngày 12/7/2023 của Ban Chỉ đạo 1389...
Điều 113 Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự năm 2017 quy định cụ thể như sau: Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán...
Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân...
Điều 43 Luật Trẻ em năm 2016 quy định cụ thể như sau: Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ để...
Điều 3, Luật An ninh mạng quy định cụ thể như sau: Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, khoa học, công nghệ và...
Bạn đọc Dương Hằng Nga ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang , hỏi: Việc kiểm tra cư trú được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Nội...
Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn ở xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi...
Hỏi: Những ngành, nghề chuyên môn nào phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và...
Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong Quân đội, Công an công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt...