TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu, thách thức nghiêm trọng đối với sự sinh tồn của con người trong thế kỷ XXI. Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường (BVMT) là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và sự trường tồn của nhân loại. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của quốc gia, quốc tế trong ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và các mặt khác… Phụ nữ Quân đội với nhiều hoạt động và mô hình cụ thể, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường của đơn vị công tác, nơi sinh sống; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ năng lượng tích cực chung tay BVMT xanh, sạch, đẹp.