CHUNG TAY THỰC HIỆN TỐT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÂN ĐỘI

CHUNG TAY THỰC HIỆN TỐT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÂN ĐỘI

Bình đẳng giới (BĐG) là quyền con người; là mục tiêu phấn đấu của cộng đồng quốc tế và trách nhiệm của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, BĐG là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước; thể hiện trong Hiến pháp, pháp luật; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, tích cực trong thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia vì BĐG.