27 NĂM ĐÓNG BẢO HIỂM, 23 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU KHÔNG?

27 năm đóng bảo hiểm, 23 năm công tác trong quân đội có đủ điều kiện nghỉ hưu không?

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1975, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại tỉnh Khánh Hòa hỏi: Tính đến tháng 8-2023, tôi có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trong đó có 23 năm được tính tuổi quân. Vậy, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu không? Tỷ lệ % hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu?

Trả lời:

Về điều kiện nghỉ hưu: Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, ngày 10-5-2016 của Chính phủ, quy định:

“Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong Quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được”. Nếu nghỉ việc, thì được hưởng lương hưu.

Về thời gian công tác trong Quân đội, bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ Quân đội”.

Đối chiếu với quy định trên, đồng chí Nguyễn Thị Xuân có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Về cách tính lương hưu: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, ngày 10-5-2016 của Chính phủ thì: mức lương hưu hằng tháng của quân nhân được tính bằng tỷ lệ % hưởng lương hưu nhân (x) với mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ % hưởng lương hưu của nữ quân nhân nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, thì 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính bằng 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đồng chí Xuân có 27 năm tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ % lương hưu sẽ được tính như sau:

15 năm đầu = 45%; 12 năm tiếp theo x 2% = 24%.

Như vậy, tỷ lệ lương hưu của đồng chí Xuân là: 45% + 24% = 69%

VIỆT CHUNG

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử