TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT ĐỐI VỚI SĨ QUAN DỰ BỊ (SQDB) NHƯ THẾ NÀO?

Trình tự, thủ tục đăng ký vắng mặt đối với sĩ quan dự bị (SQDB) như thế nào?

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ về SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cụ thể như sau:

a) SQDB khi vắng mặt tại nơi cư trú hoặc nơi đang lao động, học tập, làm việc: Vắng mặt từ 30 ngày trở lên, SQDB phải báo cáo ban CHQS cấp xã, hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc. Hằng tháng, nếu có SQDB vắng mặt, ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức tổng hợp báo cáo ban CHQS cấp huyện;

  • SQDB đã sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên vắng mặt từ 3 tháng trở lên, ban CHQS cấp huyện phải thông báo cho đơn vị nhận nguồn SQDB biết; khi có lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ, SQDB phải trở về ngay nơi cư trú, hoặc nơi đang lao động, học tập, làm việc để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

b) SQDB được cử đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài hoặc ra nước ngoài vì việc riêng: Thời hạn từ một năm trở lên, SQDB phải báo cáo ban CHQS cấp xã, ban CHQS cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, hoặc ban CHQS cơ quan, tổ chức nơi SQDB lao động, học tập, làm việc và nộp thẻ SQDB; chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày SQDB ra nước ngoài, ban CHQS cấp xã, hoặc ban CHQS cơ quan, tổ chức nơi SQDB đang lao động, học tập, làm việc phải đến ban CHQS cấp huyện để đăng ký vắng mặt dài hạn và nộp lại thẻ SQDB;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ở nước ngoài về đến nơi cư trú, hoặc nơi lao động, học tập, làm việc, SQDB phải đến ban CHQS cấp xã, ban CHQS cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, hoặc ban CHQS cơ quan, tổ chức nơi SQDB lao động, học tập, làm việc để đăng ký lại;

Thời hạn dưới một năm, SQDB phải nộp lại thẻ SQDB tại ban CHQS cấp xã, ban CHQS cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, hoặc ban CHQS cơ quan, tổ chức nơi SQDB lao động, học tập, làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày SQDB ra nước ngoài hoặc ở nước ngoài về nước, ban CHQS cấp xã hoặc ban CHQS cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổng hợp báo cáo ban CHQS cấp huyện nơi cư trú.

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử