THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ; GIÁNG CHỨC, CÁCH CHỨC; PHONG, THĂNG, GIÁNG, TƯỚC QUÂN HÀM SĨ QUAN DỰ BỊ (SQDB) ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ; giáng chức, cách chức; phong, thăng, giáng, tước quân hàm sĩ quan dự bị (SQDB) được quy định như thế nào?

Điều 21 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ về SQDB Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cụ thể như sau:

  1. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm SQDB:
    • a) Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, chính ủy hoặc chỉ huy trưởng bộ CHQS cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm đối với SQDB giữ chức vụ từ phó tiểu đoàn trưởng và tương đương trở xuống, thăng quân hàm SQDB cấp úy;
    • b) Chính ủy hoặc Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định bổ nhiệm đối với SQDB giữ chức vụ từ phó trung đoàn trưởng và tương đương trở xuống; thăng quân hàm SQDB cấp Thiếu tá trở xuống;
    • c) Chính ủy hoặc tư lệnh quân khu quyết định bổ nhiệm đối với SQDB giữ chức vụ từ tiểu đoàn trưởng đến trung đoàn trưởng và tương đương, thăng quân hàm SQDB cấp Thiếu tá, Trung tá;
    • d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phong quân hàm SQDB; bổ nhiệm chức vụ, thăng quân hàm SQDB các cấp bậc, chức vụ còn lại hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
  2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm SQDB đến chức vụ, cấp bậc đó.