CƠ CẤU TỔ CHỨC

  19/05/2022
1. Toàn quân có Ban Công tác Phụ nữ Quân đội (Ban Phụ nữ Quân đội) trực thuộc Tổng cục Chính trị. 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương...